Het Hof van Justitie oordeelde dat voor het vaststellen of wordt voldaan aan de KOR-grens bepaalde activiteiten die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, niet meetellen. Hierdoor kan de KOR sneller van toepassing zijn.